-->

iPhone 12 chạm PP_VDD_MAIN

iPhone 12 mất nguồn chạm PP_VDD_MAIN các bạn có thể sử dụng nhựa thông để tiết kiệm chi phí hoặc đầu tư bộ camera nhiệt để sửa chữa hiệu quả hơn. Ở đây mình sử dụng khó nhựa thông, thấy nóng chảy ở khu vực trong hình dưới, gỡ bỏ tụ ok.