-->

Samsung Galaxy J7 Pro không hiển thị

Múc 2 cuộn dây kia ra thay thế rồi đo tụ nào chạm gỡ ra hoặc thay thế là done.