-->

Samsung Galaxy A32 5G Test Point

Mỗi điện thoại đi kèm với các tùy chọn nhà phát triển khác nhau như Recovery mode, Fastboot mode/bootloader mode, và EDL mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình kiểm tra khác nhau, một trong số chúng có thể được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android nâng cao và một trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.

Samsung Galaxy A32 5G Test Point