-->

Xiaomi Redmi 9A hiện tai nghe

Biểu tượng tai nghe (Chế độ tai nghe) xảy ra trên mọi điện thoại di động Xiaomi, sự cố này không phụ thuộc vào phiên bản MIUI, nó có thể xảy ra trên bất kỳ phiên bản MIUI nào. Sự cố này do phần cứng, vui lòng không nghĩ rằng bạn định dạng (Khôi phục cài đặt gốc) thiết bị của mình và sự cố đã được giải quyết.