-->

Pinout Vivo V23e

Mỗi điện thoại đều có các tùy chọn dành cho nhà phát triển khác nhau như Recovery mode, Fastboot mode/bootloader mode, và EDL mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình thử nghiệm khác nhau. Một trong số chúng chỉ có thể được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android nâng cao hoặc sửa chữa điện thoại di động và một trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.