-->

Test Point Samsung Galaxy A13 A137F to FRP And Flashing

Mỗi điện thoại đều có các tùy chọn dành cho nhà phát triển khác nhau như Recovery Mode, Fastboot Mode/Bootloader Mode, và EDL Mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình thử nghiệm khác nhau. Một số trong số chúng chỉ có thể được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android nâng cao hoặc sửa chữa thiết bị di động và một số trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.