Nokia 150 TA-1235 không nhận sạc: Nguyên nhân và cách khắc phục Nokia 150 TA-1235 không nhận sạc: Nguyên nhân và cách khắc phục 1
Nokia 150 TA-1235 không nhận sạc: Nguyên nhân và cách khắc phục

Nokia 150 TA-1235 không nhận sạc: Nguyên nhân và cách khắc phục

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Fix Mobile
Đọc ở đây! Fix Mobile Điều khoản và Quy tắc
Share This Thread:

done kèo sạc k báo gì, gỡ bỏ tụ

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Fix Mobile
Đọc ở đây! Fix Mobile Điều khoản và Quy tắc

image quote pre code